Formaldehyde en formaldehyde-depots in koelsmeermiddelen

Het Risk Assessment Committee (RAC) heeft formaldehyde1) in de klassen carcinogeen 1B en mutagen categorie 2 ingedeeld. Rhenus Lub gebruikt geen formaldehyde in koelsmeermiddelen. Enkele rhenus koelsmeermiddelen bevatten echter formaldehyde-depots2). Deze kunnen formaldehyde afscheiden. Pas bij een concentratie vanaf 1000 ppm (= 0,1%) formaldehyde in vrije (afgescheiden) vorm dient een classificatie plaats te vinden.

Aangezien koelsmeermiddelen van Rhenus Lub tegenwoordig en in de toekomst deze grenswaarde niet zullen bereiken, kunnen rhenus producten die formaldehydedepots bevatten zonder enige bezwaren worden gebruikt.

Daarom geldt nu het volgende:

  • Geen classificatie van rhenus koelsmeermiddelen met betrekking tot formaldehyde en formaldehyde-depots
  • Ongewijzigde toepassing voor de gebruikers
  • Geen wijziging van de classificatie

Metingen en classificaties

In het laboratorium van Rhenus Lub behoort de formaldehyde-concentratie al jaren tot de standaard testparameters. Bovendien wordt met een scalair systeem de afscheidbare formaldehyde bepaald. In dit proces wordt dus de maximaal mogelijke afscheidbare hoeveelheid uit het formaldehyde-depot vastgesteld. In werkelijkheid wordt slechts een kleine fractie van deze hoeveelheid afgescheiden, zodat deze meetmethode de hoogst mogelijke zekerheid voor de gebruikers garandeert.

Of de classificatie van formaldehyde in de toekomst ook gevolgen zal hebben voor formaldehyde-depots, is afhankelijk van de resultaten van de biozideregistraties voor de PT 13 koelsmeermiddelen. Deze zullen naar verwachting in het jaar 2015 / 2016 definitief bekend zijn.

Luchtgrenswaarden en inademen van formaldehyde

De tot dusver geldende MAC-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie) van 0,62 mg / m³ als grenswaarde op de werkplek is ingetrokken. De MAC-commissie heeft een nieuwe waarde van 0,37 mg / m³ voorgesteld. Tevens wordt momenteel een nieuwe DNEL-grenswaarde (Derived No-Effect Levels) besproken. Welke waarden werkelijk zullen gelden, is momenteel nog niet bekend (per 28-4-2014).

Dit betekent het volgende:

Op basis van onze huidige kennis, is toepassing volgens de gebruikelijke voorwaarden voor bedrijfsuitoefening veilig. Er geldt geen meetverplichting voor formaldehyde in de binnenlucht. Een analyse van formaldehydemetingen in de lucht op werkplekken in de mechanische maakindustrie heeft voor de periode 1999 –2009 aangetoond dat 95% van alle meetwaarden aanzienlijk lager zijn dan de aanbevolen grenswaarde van de MAC-commissie (0,37mg /m³). Bovendien werd de naleving van de besproken SCOEL-grenswaarde (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits) in het bereik van 0,2 ppm = 0,25mg / m³ in meer dan 95% van alle verrichte metingen gegarandeerd.

Bij deze informatie is rekening gehouden met de actuele wettelijke richtlijnen (per mei 2014). Mochten er veranderingen plaatsvinden, dan worden klanten van Rhenus Lub automatisch daarover geïnformeerd.