Formaldehyd i związki uwalniające formaldehyd w cieczach chłodząco-smarujących

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) zaklasyfikował formaldehyd1) jako substancję rakotwórczą kategorii 1B i mutagenną kategorii 2. Firma Rhenus Lub nie stosuje formaldehydu w cieczach chłodząco-smarujących, choć niektóre produkty rhenus zawierają związki, z których może on zostać uwolniony2). Jednak obowiązek oznakowania powstaje dopiero wtedy, gdy stężenie uwolnionego formaldehydu przekroczy 1000 ppm (= 0,1%).

W związku z tym, że ciecze chłodząco-smarujące firmy Rhenus Lub nie przekraczają dziś tej granicy ani nie przekroczą jej w przyszłości, stosowanie produktów rhenus zawierających związki uwalniające formaldehyd pozostaje bezpieczne.

Co to dziś oznacza:

  • Brak obowiązku oznakowania cieczy chłodząco-smarujących rhenus pod kątem zawartości formaldehydu lub związków uwalniających formaldehyd
  • Brak zmian w stosowaniu produktów przez użytkowników
  • Brak zmian w oznakowaniu

Pomiary i oznakowanie

W laboratorium firmy Rhenus Lub kontrola stężenia formaldehydu stała się już wieloletnim standardem. Dodatkowo system Skalar określa poziom formaldehydu mogącego uwolnić się z innych związków i jednocześnie ustala jego maksymalną możliwą ilość. W rzeczywistości jest on uwalniany w o wieleniższym stężeniu, dlatego ta metoda pomiaru zapewnia użytkownikom najwyższe bezpieczeństwo.

To, czy obowiązek oznakowania formaldehydu obejmie w przyszłości również związki uwalniające formaldehyd, będzie zależeć od wyników rejestracji biocydów dla cieczy chłodząco-smarujących PT 13. Mają one zostać opublikowane w roku 2015 lub 2016.

Wartości graniczne stężenia formaldehydu w powietrzu i jego wdychanie

Dotychczasowa wartość MAK (maksymalne dopuszczalne stężenie w miejscu pracy) wynosząca 0,62 mg/m³ została anulowana, a komisja MAK zaproponowała niższą wartość 0,37 mg / m³. Obecnie trwają również dyskusje nad ustaleniem nowej wartości granicznej DNEL (poziom narażenia niepowodujący niekorzystnych skutków dla zdrowia). Które z tych wartości faktycznie zaczną obowiązywać, nie zostało jeszcze ustalone (stan na 28.04.2014).

Co to oznacza:

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy bezpieczeństwo stosowania w tradycyjnych warunkach pracy jest zachowane. Nie ma obowiązku pomiaru stężenia formaldehydu w powietrzu. Analiza pomiarów zawartości formaldehydu w powietrzu w zakładach produkcji mechanicznej w latach 1999–2009 wykazała, że 95% wszystkich otrzymanych wartości znajdowało się wyraźnie poniżej granicy zalecanej przez komisję MAK (0,37 mg/m³). W ponad 95% wszystkich przeprowadzonych pomiarów nie przekroczono także wartości granicznej rozważanej przez Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych (SCOEL), wynoszącej 0,2 ppm = 0,25 mg / m³.

Informacje uwzględniają obecnie obowiązujące przepisy (stan na maj 2014). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, klienci firmy Rhenus Lub zostaną o nich automatycznie poinformowani.